Biológus mesterképzés (MSc)

Biológus mesterképzésre (MSc) való jelentkezés és bejutás feltételei:


A Biológus MSc-be való belépés tekintetében elvárt általános és szakmai kompetenciák: Az MSc szintre belépni kívánóknak tudniuk kell a biológia legfontosabb tudományterületeinek alapismereteit, képesnek kell lenniük a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, az alapelvek gyakorlati alkalmazására, és kísérleti eredmények kritikus értékelésére. Ismerniük kell a kutatás alapvető módszereit, etikai vonzatait. Képesnek kell lenniük arra, hogy ismereteiket idegen (lehetőleg angol) nyelvű szakirodalom önálló feldolgozásával folyamatosan bővítsék. Birtokában kell lenniük olyan gyakorlati kompetenciáknak, amelyek egyszerűbb laboratóriumi műveletek és terepi vizsgálatok elvégzésére, kivitelezésére és értékelésére alkalmassá teszik.

A felvételhez előzményként elfogadott alapszakok, valamint a kritérium ismeretkörök és kredit értékek:

a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: biológia alapképzési (BSc) szak
a bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elfogadott szakok, illetve kredit-követelmények:

Természettudomány képzési területről a környezettan, az agrár képzési területről a természetvédelmi mérnöki, a műszaki képzési területről a biomérnöki alapképzési szak, továbbá azok az alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma a korábbi tanulmányokból 100 kredit az alábbi területekről:

 • matematika területéről legalább 6 kredit,

 • informatika területéről legalább 6 kredit,

 • fizika területéről legalább 4 kredit,

 • kémia területéről legalább 20 kredit,

 • biológia területéről legalább 60 kredit,


A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 70 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. Ezek a tárgyak egyeztetés után az SZTE Biológia BSc hálótervéből vehetők fel

Biológiából a kritérium ismeretkörök a következők:

 • sejtbiológia legalább 4 kredit,

 • biokémia legalább 4 kredit,

 • növényszervezettan legalább 2 kredit,

 • alapszintű növényélettan legalább 4 kredit,

 • ökológia és/vagy biogeográfia és/vagy természetvédelem legalább 4 kredit,

 • állatszervezettan legalább 4 kredit,

 • összehasonlító élettan legalább 4 kredit,

 • mikrobiológia legalább 4 kredit,

 • genetika legalább 4 kredit,

 • molekuláris biológia legalább 4 kredit


A jelentkezőknek szóbeli motivációs beszélgetésen kell megjelenniük!A mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon számoljuk:

 • a bemenet feltételeit teljesítő alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevél minősítésének négyszerese, maximum 20 pont

 • felvételi szakmai beszélgetés, maximum 70 pont

 • többletpontok, maximum 10 pont.


Többletpontok:

 • második államilag elismert vagy azzal egyenértékű C típusú nyelvvizsga középfok esetén 3 pont, felsőfok esetén 5 pont

 • szakmai publikációs tevékenység, konferencia előadás, felsőfokú intézmények közötti szakmai versenyen elért versenyhelyezés, maximum 7 pont

 • előnyben részesítés jogcímen maximum 2 pont.

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 • Oklevél másolata

 • Oklevélmelléklet vagy leckekönyv másolata

 • A hivatkozott tárgyak tematikái (SZTE TTIK esetében nem kell)

 • Többletpontokra jogosultsághoz igazoló dokumentumok (nyelvvizsga bizonyítvány, előnyben részesítést – hátrányos helyzet, GYES – igazoló dokumentumok, szakmai publikációs tevékenység, konferencia előadás, felsőfokú intézmények közötti szakmai versenyen elért versenyhelyezés igazolása).

A jelentkezőknek minden dokumentumot a Felvi elektronikus felvételi (E-felvételi) felületén kell feltölteniük!

A szóbeli elbeszélgetésre szíveskedjék az összes eredeti dokumentumot magával hozni!