Ügyrend

A Biológus Taszékcsoport Ügyrendje:

A Biológus Tanszékcsoport (BTCS) nyolc TTK-hoz tartozó Tanszék (Biokémiai és Molekuláris Biológiai, Biotechnológiai, Embertani, Élettani, Anatómiai és Idegtudományi, Genetikai, Mikrobiológiai, Növénybiológiai, Ökológiai) egy ÁOK és TTK közös tanszék (Sejtbiológiai és Molekuláris Medicina), egy Tanszéki Csoport (Biológia Szakmódszertan), valamint egy Akadémiai Kutatócsoport (MTA-SZTE Kromatinszerkezet és Génműködés Kutatócsoport) oktatási és kutatási tevékenységét fogja össze. A BTCS Tanszékei felelősek a Biológia BSc, MSc, valamint PhD képzésekért. Emellett Tanszékeink jelentős részt vállalnak a Környezettudományi BSc, MSc, illetve a 2007. őszén beinduló Biomérnök képzésben is.

A BTCS a Kari Tanács által meghatározott költségvetési kerettel gazdálkodik. A gazdálkodásért felelős személy a BTCS vezetőjének pénzügyekkel megbízott helyettese.

A BTCS legfőbb döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott testülete a BTCS Tanácsa. A BTCS Tanácsa összetételében és tevékenységében a Kari Ügyrend 7.§, 40-44 pontjában megfogalmazottak szerint áll fel és működik. Tagjai: a BTCS vezetője, mint a BTCS Tanácsának elnöke, a BTCS vezetőjének helyettesei, a tanszékvezetők és professzorok, minden Tanszékről egy választott oktató, vagy kutató, valamint a HÖK által delegált képviselő. A BTCS Tanácsát a Tanács elnöke hívja össze, szemeszterenként legalább egyszer, de szükség esetén többször is. A Tanácsülést úgy kell szervezni, hogy a Tanácsülésre szóló meghívót, amely tartalmazza a megtárgyalásra kerülő napirendi pontokat a Tanács tagjai az ülés előtt legalább egy héttel megkapják.

A BTCS operatív testülete a Tanszékvezetők Tanácsa, melynek tagjai a BTCS vezetője, annak helyettesei, valamint a tanszékvezetők. A Tanszékvezetők Tanácsa havi rendszerességgel ülésezik, de szükség szerint a BTCS vezetője akár ad hoc is összehívhatja azt. A Tanszékvezetők Tanácsa elé kerülő ügyek előkészítése a BTCS vezetőjének a feladata, s ebben szükség szerint igénybe veheti a BTCS Elnökségének segítségét. A BTCS Elnöksége a BTCS vezetőjének helyetteseiből áll össze.

A BTCS vezetőjének megválasztásáról, illetve annak feladatairól a Kari Ügyrend 7. § 45-51 pontja részleteiben rendelkezik.