Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:hallgatoknak:2019bioinfo [2019/03/09 12:28] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +===Bioinformatika záróvizsga tételsor ===
  
 +__**Haladó genetika**__
 +
 +**1. A génműködés szabályozása és annak megváltozása eukariótákban**
 +
 +Kromatin szintű génszabályozás. Az epigenetika és a génszabályozás kapcsolata. A rák genetikai és epigenetikai okai. Az egyedfejlődés genetikai szabályozása Drosophilában.
 +
 +**2. A mennyiségi jellegek és a populációk genetikája**
 +
 +A mennyiségi jellegek genetikai és  környezeti meghatározottsága. A mennyiségi jellegek statisztikai jellemzése,​ az örökletesség meghatározása. A Hardy-Weinberg szabály levezetése,​ jelentősége,​ alkalmazása a populációgenetikai vizsgálatokban. A Hardy-Weinberg egyensúlyt befolyásoló tényezők.
 +
 +__**Szintetikus biológia, omika:**__
 +
 +**1. Az omika tudományok tárgyköre.**
 +
 + A transzkriptom;​ a nem kódoló RNS fajták, szerepük és azonosításuk. Az interaktom; biológiai rendszerek komponenseinek kölcsönhatásai,​ azok megjelenítési formái. A „betegséggén” hálózatok feltérképezése,​ jelentőségük.
 +
 +**2. A szintetikus biológia tárgyköre.** ​
 +
 +Genom redukció, genomépítés. Alternatív genom létrehozásának lehetőségei. Xenobiológia. Biztonsági és etikai kérdések.
 +
 +__**Omika:​**__
 +
 +**1. Főbb omikai technikák módszerei es felhasználásai**
 +
 +Jellemezze a transzkriptomikát,​ genomikát, metabolomikát és a metagenomikát a következõ szempontok alapján:
 +
 +  * Mi a vizsgálat tárgya?
 +  * Milyen kísérletes és bioinformatikai módszerekkel vizsgálható?​
 +  * Milyen biológiai kérdések megválaszolására alkalmas?
 +
 +**2. Újgenerációs RNS-szekvenálási adatok elemzése**
 +
 +  * Milyen lépései vannak az újgenerációs szekvenátorral elõállított RNS szekvencia adatok bioinformatikai elemzésének?​
 +  * Miben tér el a genom szekvencia adatok kiértékelésétõl?​
 +  * Milyen elõnyei és hátrányai vannak a hagyományos technikákkal (qPCR, microarray) összehasonlítva?​
 +  * Milyen biológiai kérdések megválaszolására alkalmas? ​ Általános példákon keresztül mutassa be az adatkiértékelés és vizualizáció folyamatát!
 +
 +
 +__**Bioinformatika:​**__
 +
 +  - Szekvencia illesztések. ​
 +    * Mi a célja a szekvenciák illesztésének,​ összehasonlításának?​
 +    * Milyen módszerek léteznek, ezek miben különböznek és hasonlítanak,​ mikor melyiket használjuk
 +  - Szekvenálási technikák.
 +    * Hagyományos és új generációs technikák összehasonlítása. egyes technnikák jellemzői, felhasználása. ​
 +
 +
 +__**Molekulamodellezés:​**__
 +
 +**1. A molekulamodellezés klasszikus mechanikai módszerei és azok alkalmazásai**
 +
 +**2. Biomolekulák térszerkezet-predikciójának elmélete és módszerei
 +Evolúcióbiológia**
 +
 +  - A molekuláris evolúció neutrális elmélete, szelekció DNS szekvenciák szintjén.
 +  - Fenotípus evolúció.
 +
 +__**Molekuláris evolúciógenetika**__
 +  - Populációk genetikai változatossága,​ a neutrális modell (koaleszcens elmélet).
 +  - Populációk szerkezete, neutrális modell.
 +
 +__**Biostatisztika**__
 +  - Diagnosztikus tesztek mérőszámai (definíció,​ kapcsolat a feltételes valószínűséggel,​ gyakorlati alkalmazások) és az egyezés mérése kappa-statisztikával.
 +  - Függetlenség vizsgálatok Khi-négyzet próbával. (Valószínűségi függetlenség elve; megfigyelt és várt gyakoriságok;​ null- és alternatív hipotézis; a próba alkalmazhatóságának feltétele; Khi-négyzet próba négymezős kontingencia táblázatok esetén;  szabadságfok meghatározás;​ döntés kritikus érték és p-érték alapján)
 +
 +__**Szerkezeti biológia:​**__
 +
 +  - A fehérjék szerkezeti és funkcionális sajátságai,​ kölcsönhatásai,​ térbeli szerkezetük kialakulása
 +  - Nukleinsavak szerkezeti sajátságai,​ intra- és intermolekuláris kölcsönhatásai
 +
 +__**Filogenetika:​**__
 +
 +Mutassa be a filogenetikai analízis egyes lépéseit a szekvencia igazítástól a filogenetikai törzsfáig.
 +
 +Röviden jellemezze és hasonlítsa össze az UPGMA, N-J, Parszimónia,​ Bayes-féle és ML rekonstrukciós módszereket
 +
 +__**Mikrobiológia :**__
 +  - Környezeti faktorok hatása a mikrobákra. A mikroorganizmusok szerepe az elemek körforgásában.
 +  - A mikrobiális anyagcsere sajátosságai:​ aerob, anaerob légzés, fermentáció,​ kemolitotrófia,​ fototróf energianyerő folyamatok, metabolikus energiakonzerválás.
 +
 +__**Molekuláris Biológia:​**__ ​
 +
 +  - Adjon áttekintést rekombináns DNS molekulák in vitro előállításának módszereiről és ilyen molekulákat tartalmazó sejtek azonosításának lehetőségeiről!
 +        (Rekombináns DNS technikában használt enzimek és vektorok, szelekciós stratégiák,​ nukleinsav hibridizációs módszerek, PCR)
 +   
 +  - Ismertesse a fehérjék tisztításában és vizsgálatában alkalmazott legfontosabb módszereket,​ valamint a fehérje-fehérje és fehérje-DNS kölcsönhatás kimutatásának lehetőségeit!
 +        (kromatográfiás módszerek, fehérje poliakrilamid elektroforézis,​ western blot, ...)