Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:hallgatoknak:2019bsczv [2019/03/09 12:39] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +=== ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2019. ===
 +=== BIOLÓGIA BSc ===
 +
 +1. a) Fehérjék szerkezete és funkciói. Fehérje szekvencia meghatározás,​ szerkezetvizsgálati és elválasztási módszerek.
 +
 +b) A növényi merisztémák csoportjai, sejtjeinek sajátosságai,​ a merisztémák belső szerkezete, és működésének produktumai. \\
 +\\
 +
 +2. a) Biológiai membránok és membrántranszport folyamatok.
 +
 +b) A nitrogén a környezetben. A nitrát- és az ammóniumion felvétele és asszimilációja a növényekben. A biológiai nitrogénfixáció.\\
 +\\
 +
 +3. a) A biológiai oxidáció fázisai, energiatranszformálás.
 +
 +b) A neuroendokrin szabályozás az állatvilágban.\\
 +\\
 +
 +4. a) A DNS szerepe, replikáció,​ hibajavítás és sejtciklus.
 +
 +b) A Bilateria 3 fő ága (Lophotrochozoa,​ Ecdysozoa, Deuterostomia),​ jellemző bélyegeik. Lophotrochozoa főbb törzsei és filogenetikai kapcsolataik.\\
 +\\
 +
 +5. a) A transzkripció és a génműködés szabályozása.
 +
 +b) A mohák és a harasztok fontosabb taxonjainak jellemzése,​ evolúciója,​ a harasztok ​
 +földtörténeti jelentősége.\\
 +\\
 +
 +6. a) A fehérjebioszintézis makromolekuláinak jellemzői és folyamata.
 +
 +b) A bioszféra felosztásának növényföldrajzi és állatföldrajzi alapjai, flórabirodalmak és faunabirodalmak. A biomok kialakulásának alapjai, főbb biomok jellemzése.\\
 +\\
 +
 +7. a) Jelátviteli folyamatok általános jellemzése – hormonok és receptorok.
 +
 +b) Endokrinológia:​ a hipothalamo-hipofizeális rendszer felépítése és működése \\
 +\\
 +
 +8. a) A szív és a keringési rendszer szerveződése a gerinces állatokban.
 +
 +b) Fajszintű természetvédelem. A védetté nyilvánítás indokai, a védelem megvalósítása.\\
 +\\
 +
 +9. a) A kiválasztó szervrendszer evolúciója a gerinces állatokban.
 +
 +b) A növények fotoszintézisének fény- és sötétszakasza. A CO2 fixálásának C3-as és 
 +C4-es útja.\\
 +\\
 +
 +10. a) A gerinces idegrendszer szerveződésének alapelvei.
 +
 +b) Területek és tájak védelme. Területek védetté nyilvánításának szempontjai,​ hazai védettségi kategóriák,​ és a Natura 2000 hálózat. Természetvédelmi kezelés és fenntartható használat.\\
 +\\
 +
 +11. a) Membránfiziológia:​ membránok struktúrája,​ permeabilitása,​ nyugalmi
 +membránpotenciál,​ excitabilis membránok: lokális potenciálok,​ akcióspotenciál,​
 +ingerület terjedése az axonon.
 + 
 +b) Fontosabb dsDNS és ssDNS genomú vírusok: jelentősebb kórokozó fajok és jellemzésük. dsRNS vírusok: az ismertebb dsRNS vírusok jellemzése. (+)ssRNS és (-)ssRNS vírusok: legfontosabb képviselőik és jellemzésük.\\
 +\\
 +
 +12. a) A szív és élettana, az artériás rendszer, mikrocirkuláció,​ vénák és a vénás keringés. ​
 +
 +b) Populációk közötti elemi kölcsönhatások főbb típusai: versengés, táplálkozási kölcsönhatás,​ mutualizmus. Az elemi kölcsönhatásokat leíró Lotka-Volterra modellek értelmezése és tulajdonságai,​ egyéb modellek. \\
 +\\
 +
 +13. a) Légzés: strukturális és mechanikai szempontok, légcsere, gázcsere a tüdőben,
 +oxigénszállítás,​ széndioxid-szállítás,​ légzésszabályozás. ​
 +
 +b) A természet és ember viszonyának kétféle értelmezése. A természetvédelem céljának és társadalmi szerepének változása. (A rezervátum szemlélettől az ökoszisztéma kezeléséig.)\\
 +\\
 +
 +14. a) Az állati szövetek jellemzése.
 +
 +b) DNS manipulációs eszköztár gének izolálásához és vizsgálatához (enzimek, vektorok, klónozás)\\
 +\\
 +
 +15. a) Táplálkozás és emésztés: a tápcsatorna szerkezetének és működésének összefüggése,​ emésztés és felszívódás. ​
 +
 +b) Endomembránok az eukarióta sejtekben. Intracelluláris membrántranszport. Endo- és exocitózis,​ transzcitózis. A szekréciós fehérjék transzportja.\\
 +\\
 +
 +16. a) Az eukarióta sejtek membránspecializációi:​ sejtfelszí­ni módosulatok (mikrovillus,​ (stereo)cilium),​ kapcsoló struktúrák (dezmoszómák,​ szoros kapcsolat), kommunikációs junkciók.\\
 +\\
 +
 +b) Az evolúciós változás elemi tényezői. ​
 +
 +17. a) Izomélettan:​ neuromuscularis ingerület áttevődés,​ a harántcsíkolt és a simaizom kontrakciója. ​
 +
 +b) Gének izolálásának,​ szintézisének és módosításának módszerei (genomi és cDNS könyvtárak,​ gének kiválogatása könyvtárakból,​ oligonukleotid szintézis, PCR, génszintézis,​ mutagenezis). A génexpresszió tanulmányozásának szintjei. DNS-fehérje kölcsönhatásokat vizsgáló módszerek.\\
 +\\
 +
 +18. a) Az eukarióta citoszkeleton szerveződése:​ aktin mikrofilamentumok (sejtkortex,​ aktin citoszkeleton reorganizáció),​ mikrotubulusok (csilló, ostor, centriolum) és intermedier filamentumok (citokeratin,​ nukleáris lamin).
 +
 +b) A kétszikűek és egyszikűek hajtásának és gyökerének dermális és vaszkuláris szövetei. A szövetek jellemzése,​ a taxonok közötti hasonlóságok és különbségek kiemelése (bőrszöveti sejtek, sztómák jellemzése,​ edénynyalábok szerkezete és típusai). Rhizodermisz,​ másodlagos,​ harmadlagos bőrszövet.\\
 +\\
 +
 +19. a) Az ízeltlábúak törzsének (Arthropoda) általános jellemzése. Az egyes altörzsek szünapomorf tulajdonságai,​ testtájaik,​ végtag-eredetű szerveik.
 +
 +b) Sejtek, szövetek differenciációja,​ a szövetek fenntartása. Az embrionális és felnőtt őssejtek. Sejtsors választás. Toti-, pluri-, multi-, oligo-, bi-, unipotencia\\
 +\\
 +
 +20. a) A gerincesek (Vertebrata) filogenetikai rendszerének főbb elágazásai:​ Petromyzontimorphi,​ Gnathostomata;​ Chondrognathostomata:​ Chondrichthyes;​ Osteognathostomata:​ Actinopterygii,​ Sarcopterygii,​ Tetrapoda. Tetrapoda eredete és főbb csoportjai.
 +
 +b) A mendeli genetika fogalma. A gének a kromoszómák részei. Mitózis és meiózis genetikai eseményei és kapcsolata a mendeli szabályokkal.\\
 +\\
 +
 +21. a) Endokrinológia:​ a perifériás endokrin szervek felépítése és működése (pajzsmirigy,​ mellékpajzsmirigy,​ hasnyálmirigy,​ mellékvese,​ gonádok).
 +
 +b) A genetikai kapcsoltság. A crossing-over és a rekombináció. A géntérképezés alapjai.\\
 +\\
 +
 +22. a) Az egyedfejlődés szabályozásának főbb elvei az állatvilágban (gametogenezis,​ fertilizáció,​ barázdálódás,​ gasztruláció,​ neuruláció,​ a filotipikus gerinces embrió).
 +
 +b) A DNS funkciója. A genetikai kód. A génkifejeződés szabályozása. Prokarióták policisztronos mRNS-e; a lac operon; eukarióta intronok és exonok; eukarióta promóterek szerkezete. \\
 +\\
 +
 +23. a) Kommunikáció. ​
 +
 +b) Gram(-) baktériumok általános jellemzése. A Treponema, Borrelia, Campylobacter,​ Bdellovibrio,​ Pseudomonas,​ Xanthomonas,​ Azotobacter,​ Rhizobium, Agrobacterium,​ Acetobacter,​ Legionella, Neisseria, Escherichia,​ Shigella, Salmonella, Yersinia, Vibrio, Rickettsia, Chlamydia nemzetségek és fontosabb fajaik jellemzése.\\
 +\\
 +
 +24. a) Szelekciós egységek, kooperáció és altruizmus.
 +
 +b) A növényi fotoreceptorok,​ biokémiai tulajdonságaik és szerepük a növények életfolyamataiban. Fényindukált génexpresszió.\\
 +\\
 +
 +25. a) A szárazföldi növények gametofiton nemzedékének mérete, alakja, típusa és a sporofiton nemzedékhez való viszonyának változása az evolúció során. ​
 +
 +b) Az enzimműködés szabályozásának lehetőségei,​ enzimgátlások.\\
 +\\
 +
 +26. a) A növényi alapszövetrendszer. A valódi alapszövetek funkció szerinti csoportosítása,​ sejt- és szövet szintű sajátosságai. A szilárdító vagy mechanikai alapszövetek,​ előfordulásuk a növény testében, jellemzésük. Kiválasztás a növényekben.
 +
 +b) A vírusok általános jellemzése,​ makromolekuláris szerveződésük. A vírusok vegetatív fázisa, a vírusfertőzés lefolyása. Vírusok kimutatása,​ mennyiségi meghatározása. Szubvirális elemek (viroidok, virusoidok, prionok).\\
 +\\
 +
 +27. a) A lipidek anyagcseréje,​ felépítő és lebontó reakcióútvonalak.
 +
 +b) A Hominidák evolúciója. A leletek datálásának lehetőségei. Az ember származásának indirekt és direkt bizonyítékai. Fontosabb leletek, morfológia,​ életmód, elterjedés.\\
 +\\
 +
 +28. a) Az auxinok metabolizmusa,​ a hormon homeosztázis kialakításáért felelős folyamatok. Az auxinok bazipetáis,​ aktív transzportja. Az auxin által szabályozott legfontosabb fiziológiai folyamatok. Auxin receptorok és az indolecetsav által indukált génexpresszió jellegzetességei.
 +
 +b) Upstream és downstream biotechnológiai eljárások.\\
 +\\
 +
 +29. a) A nyitvatermők fontosabb taxonjainak jellemzése,​ evolúciója,​ földtörténeti jelentősége.
 +
 +b) Idegrendszer:​ magasabb idegi funkciók.\\
 +\\
 +
 +30. a) A zárvatermők eredete, általános jellemzése,​ rendszere, a főbb fejlődési vonalak filogenetikai áttekintése.
 +
 +b) Szerves savak, oldószerek gyártási technológiái (citromsav, ecetsav, glükonsav, PHA, glicerin, aceton, butanol, 2,​3-butándiol).\\
 +\\
 +
 +31. a)  A lemeztektonika elmélete, biológiai és geológiai bizonyítékai. A lemeztektonika biogeográfiai következményei:​ szigetképződés,​ klímaváltozások,​ elterjedési mintázatok változása.
 +
 +b) Heterológ fehérjeexpresszió E. coli-ban (a fehérje termeltetés hatékonyságát befolyásoló tényezők, transzkripció,​ mRNS degradáció,​ transzláció,​ fehérjedegradáció,​ fúziós fehérjék, fehérje transzport, kifejlesztett expressziós rendszerek). \\
 +\\ 
 +
 +32. a) Populációk tér-idő dinamizmusa:​ tömegesség térbeli eloszlásának értelmezése és mérése; korlátlan és korlátos populációnövekedési modellek összevetése,​ a korlátos növekedési modell egyensúlyi és stabilitási feltételei.
 +
 +b) A genetikai anyag megváltozása. A génmutációk fajtái és molekuláris természete. A kromoszóma mutációk és következményeik. Spontán és indukált mutációk. Mozgékony genetikai elemek. \\
 +\\
 +
 +33. a) Életközösségek tulajdonságai:​ az életközösség definiálása,​ közösségek sokféleségének (diverzitásának) minősítésére szolgáló eloszlások és indexek; táplálkozási hálózatok és energiaforgalom a közösségekben.
 +
 +b) Gram(+) baktériumok általános jellemzése. A Staphylococcus,​ Streptococcus,​ Leuconostoc,​ Bacillus, Clostridium,​ Lactobacillus,​ Listeria, Corynebacterium,​ Mycobacterium,​ Streptomyces nemzetségek és fontosabb fajok jellemzése. Mycoplasma fajok általános jellemzése. Archaebacterium általános jellemzése,​ legfontosabb csoportjaik.\\
 +\\
 +
 +34. a) A szénhidrátok anyagcseréje,​ anabolikus és katabolikus folyamatok
 +
 +b) Gombák általános jellemzése,​ filogenezisük,​ a valódi gombák és gombaszerű szervezetek kapcsolatai. Eukarióta sejtalkotók. A gombatest szerveződése:​ élesztők és fonalasgombák eltérő növekedési,​ szaporodási,​ szerveződési sajátságai. A gombák vegetatív szaporító- és kitartó képletei.\\
 +\\
 +
 +35. a) Faj, fajképződés.
 +
 +b) Valódi szárazföldi gomba törzsek (Zygomycota,​ Ascomycota, Basidiomycota) általános jellemzése,​ ivaros folyamataik. Mikrobiológiai szempontból jelentős csoportjaik,​ fajaik.\\
 +\\
 +
 +36. a) Az élő ember és a csontváz metrikus és morfológiai jellegei. A nemiség, az ivari különbségek,​ valamint a földrajzi változatosság megjelenési formái ma élő és egykori emberi populációkban. ​
 +
 +b) Idegrendszer:​ szenzoros és motoros működés\\
 +\\
 +
 +37. a) A kronológiai és a biológiai életkor antropológiája. A posztnatális élet főbb szakaszainak általános jellemzése. Paleopatológiai vizsgálatok.
 +
 +b) Prokarióták genetikája. Térképezés konjugációval. Fággenomok térképezésének alapelvei. Az rII lókusz finom szerkezete.\\
 +\\
 +
 +38. a) A daganatok kialakulásának jellemzői, onkogének, tumor szupresszorok,​ daganatot okozó ágensek
 +
 +b) Belső környezet, homeosztázis,​ vérsejtképződés,​ véralvadás.\\
 +\\
 +
 +39 a) A virágzás indukciójának szabályozása növényekben.
 +
 +b) A sejtciklus általános jellemzése,​ szabályozási mechanizmusai. A sejtosztódás tí­pusai, a mitózis és a meiózis szakaszainak jellemzése.\\
 +\\
 +
 +40. a) Kiválasztás:​ a vese szerkezete és tubuláris folyamatai
 +
 +b) Nitrogén tartalmú vegyületek (aminosavak,​ nukleotidok) metabolizmusa.\\
 +\\
 +
 +41. a) Enzimek általános jellemzése,​ enzimosztályok,​ az enzimreakciók sebessége, enzimkinetika.
 +
 +b) Kiválasztás:​ a veseműködés szabályozása és endokrin folyamatai\\
 +\\
 +
 +42. a) Alternatív energiahordozók biológiai előállítása.
 +
 +b) Az extracelluláris mátrix felépítése,​ alkotóelemeik jellemzése (kollagén, elasztin, proteoglikán,​ hialuronsav,​ glükózaminoglikán,​ fibronektin). Sejt-sejt adhéziós fehérjék.
 +
 +43. a) A növények sejtszintű transzportfolyamatainak sajátosságai. Aktív és passzív transzport. Víztranszport. ​
 +
 +b) A célsejt adaptáció/​deszenzitizáció. A lassú és gyors adaptáció mechanizmusai. A bakteriális kemotaxis. A receptor metiláció jelentősége.\\
 +\\
 +
 +44. a) A "​moszatok"​ evolúciója,​ rendszerezése,​ a fontosabb taxonok jellemzése.
 +
 +b) A pro- és eukarióta sejtek szerveződésének jellemzői. \\
 +\\
 +
 +45. a) Természetes változatosság és jellemzése,​ az ideális populáció koncepciója.
 +
 +b) Baktériumok általános jellemzése,​ prokarióta sejtalkotók ismertetése. Baktériumtenyészetek jellemzői, makro- és mikromorfológiai sajátságok,​ szaporodásuk,​ fejlődési törvényszerűségeik