Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:hallgatoknak:2019molimmi [2019/03/09 13:49] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +=== Az MSc tételsor 2019 ===
  
 +**GENETIKA TÉMAKÖR – 8 tétel**\\
 +Haladó genetika\\
 +Haladó genetika gy\\
 +Genetika – populációgenetika\\
 +
 +1. Eukarióta kromoszómák szerkezete.
 +Az interfázisos és az osztódó kromoszómák szerkezete. Mi bizonyítja,​ hogy egy kromoszóma egyetlen DNS szálból áll? A DNS tömörödési módja a kromoszómákban. Az eukromatin és a heterokromatin. A pozíció effektus variegáció jelenség értelmezése. A centromer, telomer és a telomeráz.
 +
 +2. Tetrádelemzés,​ rekombináció és génkonverzió
 +Tömlősgombák előnyei a genetikai analízisben. Tetrád típusok és kialakulásuk,​ a spórasorrend jelentése, centromer térképezés. Aszimmetrikus tetrádok képződése,​ a génkonverzió típusai. A génkonverzió molekuláris mechanizmusa,​ a génkonverzió polaritása.
 +
 +3. A sejtmagon kívüli genomok jellemzői.
 +A sejtszervecskék genomjának sajátosságai. A citoplazmatikus öröklődési mintázat felfedezése,​ jellegzetességei és magyarázata. Citoplazmatikus szegregáció. A mitokondriumok autonóm öröklődésének bizonyítékai. A kloroplasztisz a mitokondrium genom térképezésének alapelvei. Az anyai hatás magyarázata.
 +
 +4. Az immunitás genetikája.
 +A humorális és sejtes immunválasz együttműködése. Az immunglobulin könnyű és nehéz lánc gének szerkezete és működése. A „junctionaldiversity”,​ és hipermutabilitás szerepe. Az immunglobulin enhanszerek. Ellenanyag típusváltás,​ allélkizárás. Az MHC fehérjék szerepe, és genetikája.
 +
 +5. Az egyedfejlődés genetikai alapjai
 +A muslica egyedfejlődését szabályozó géncsoportok azonosítása és mutáns fenotípusai. Az anterior-poszterior testtengely kialakulásának főbb lépései. A szegmentpolaritási gének és jelátviteli utak kapcsolata. A homeotikus gének szerepe és szabályozása. Az enhanszerek szerepe az egyedfejlődés folyamatában.
 +
 +6. Mennyiségi jellegek genetikája
 +Mitől lesz egy fenotípus mennyiségi vagy minőségi? A mennyiségi jellegek genetikai és környezeti magyarázata. A variációk genetikai és környezeti összetevőkre bontásának elmélete. Tágabb és szűkebb értelemben vett örökletesség. Örökletesség gyakorlati meghatározása. Az örökletesség értelmezésének korlátai.
 +
 +7. A rák genetikai alapjai.
 +Ráktípusok. Tumort indukáló retrovírusok és virális onkogének. A rák kialakulásában szerepet játszó tumorszupresszorok. A retinoblasztóma és a p53 gének legfontosabb szerepei a sejt élete során? ​
 +
 +8. Populációk genetikája.
 +Populációk típusai, génkészlete,​ allél és genotípus gyakoriságok. A Hardy-Weinberg szabály levezetése és jelentősége. A Hardy-Weinberg egyensúlyra ható tényezők.
 +
 +
 +**BIOKÉMIA,​ MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA, SZERKEZET BIOLÓGIA TÉMAKÖR – 16 tétel**\\
 +Biokémia D\\
 +Molekuláris Biológia D\\
 +Molekuláris Biológia Laborgyakorlat\\
 +Molekuláris Biológia\\
 +Biológiai Kémia\\
 +Szerkezeti Biológia \\
 +Szintetikus Biológia és omika\\
 +
 +1. Az öregedés molekuláris mechanizmusai. Őssejtek, szomatikus klónozás, iPS sejtek létrehozása és felhasználása.
 +
 +2. Epigenetika,​ DNS és hiszton módosítások,​ hiszton kód hipotézis, epigenetika és a rák.
 +
 +3. Mikroszkópos technikák: Fluoreszcens jelölés, GFP, FISH, in situ RNS hibridizáció,​ immunhisztokémia,​ FRET.
 +
 +4. Rekombináns DNS technika eszközei és módszerei: Rekombináns DNS technikában felhasznált enzimek és klónozó vektorok, klónozási és klón szelekciós stratégiák,​ genomi és cDNS könyvtárak létrehozása és felhasználása
 +
 +5. Promoter és mRNS analízis – promoter térképezés:​ RNS vizsgálati módszerek, gének keresése, RNS végeinek meghatározása,​ exon-intron szerkezet meghatározás,​ transzkriptomika.
 +
 +6. PCR alapútechnikák:​ PCR elve, optimalizációja,​ SNP analízis, RT-PCR, Q-PCRés digitalis PCR, inverz PCR, hot start PCR, aszimmetrikus PCR, linker-primed PCR.
 +
 +7. Fehérjék tisztítása,​ kimutatása,​ vizsgálata:​ Kromatográfiás technikák, gélszűrés,​ dialízis, immundetekció;​ DNS-fehérje interakciók kimutatása (EMSA, DNase footprinting,​ ChIP, ChIP-seq).
 +
 +8. Transzgenikus élőlények:​ Transzgenikus és KO egér létrehozása és felhasználása,​ transzgenikus muslica, növények és élesztő létrehozása és alkalmazási területei.
 +
 +9. Makromolekula jelölési technikák és blottolási módszerek: Nukleinsav próbák jelölésének módszerei; nukleinsav hibridizációs módszerek (Southern- és Northern-blot). Fehérjék kimutatása ellenanyagok és protein-tag-ek segítségével;​ Western blot, ELISA.
 +
 +10. Stressz, szabadgyök képződésés Antioxidáns védelmi rendszerek: Oxigén és nitrogen alapú szabadgyökök,​ élettani és patológiás szerepük. Enzimatikus és nem enzimatikus védelemi vonalak, védekezési mechanizmusok.
 +11. Fehérjék stabilitása,​ stabilizálása és Fehérje alapú nano-technológia:​ Extremozimek,​ immobilizálás,​ additívok, kémiai és genetikai módosítás. Fehérje ketrecek, csövek, gyűrűk, alkalmazási lehetőségeik az iparban és az orvostudományban.
 +
 +12. Pathobiokémiaialapok:​ A máj pathobiokémiája,​ A vér alakos elemeinek biokémiája és pathobiokémiája,​ Endokrin diszfunkció:​ a pancreas pathobiokémiája,​ diabetes mellitus
 +
 +13. Az omika tudományok tárgyköre. A transzkriptom;​ nem kódoló RNS fajták, szerepük és azonosításuk. Az interaktom; biológiai rendszerek alkotó elemeinek kölcsönhatásai,​ azok megjelenítési formái. A „betegséggén” hálózatok feltérképezése,​ jelentőségük.
 +14. A szintetikus biológia tárgyköre. Genom redukció, genomépítés. Alternatív genom létrehozásának lehetőségei,​ xenobiológia. Biztonsági és etikai kérdések.
 + 15. A fehérjék szerkezeti és funkcionális sajátságai,​ kölcsönhatásai,​ térbeli szerkezetük kialakulása ​
 +
 +16. Nukleinsavak szerkezeti sajátságai,​ intra- és intermolekuláris kölcsönhatásai ​
 +
 +
 +**MIKROBIOLÓGIA,​ IMMUNOLÓGIA TÉMAKÖR – 8 tétel**\\
 +Mikrobiológia\\
 +Experimentális mikológia\\
 +Experimentális mikológia sz\\
 +Mikrobiológia molekuláris biológusoknak\\
 +Immunológia\\
 +
 +1. A külső környezeti faktorok hatása a mikrobákra
 +
 +2. A mikroorganizmusok szerepe az elemek körforgásában
 +
 +3. A mikrobák energianyerő folyamatai
 +
 +4. Mikotoxinok:​ felosztás, fontosabb mikotoxinok (termelők, biológiai hatás, előfordulás)
 +
 +5. Gombák nemesítése mutagenezissel,​ protoplasztfúzióval és rekombináns módszerekkel. Gombák kimutatására használt molekuláris markerek ​
 +
 +6. A mikrobaellenes terápia alapjai (legfontosabb antibiotikumok és kemoterápiás szerek).
 +
 +7. Az orvosi mikrobiológia alapjai (virulencia,​ virulenciafaktorok,​ fertőzés lefolyása, járványtani alapfogalmak,​ normál humán flóra).
 +
 +8. Veleszületett immunitás általános jellemzése. Sejtes és humoráliskomponensei. A veleszületett immunitás felismerő receptorai, csoportosítása azok jelátviteli útvonalai. Az akut gyulladás folyamata, sejtes és humorális komponensei. ​
 +
 +9. Az adaptív immunitás általános jellemzése. Effektor sejtjei. A T sejt receptor és a B sejt receptor szignalizációs útvonalai. Immunregulációs folyamatok főbb jellemzői. Vakcinálás. ​
 +
 +
 +**BIOTECHNOLÓGIA TÉMAKÖR – 8 tétel**\\
 +Biotechnológia\\
 +Biotechnológia D\\
 +Biotechnológia laborgyakorlat\\
 +
 +1. Fehérje termeltetés élesztőkkel,​ fonalasgombákkal
 +Az élesztők előnyei-hátrányai,​ vektoraik, fehérje szekréciós útvonala. Pichia fajok előnyei, jellemzőik. A fonalasgombák előnyei-hátrányai,​ vektoraik. Fehérje termeltetési stratégiák (Biotechnológia). Heterológexpresszió (Mikrobiológia)
 +
 +2. Fehérje termeltetés Gram + baktériumokkal
 +Gram + baktériumok jellemzése biotechnológiai szempontból. Főbb fehérje szekréciós útvonalak. Fehérje expressziós stratégiák. Bacillus fajokés Staphylococcus carnosus.
 +
 +3. Bakulovírus-rovarsejt expressziós rendszer
 +A bakulovírusok életciklusa. Az expressziós rendszer jellemzői. Klónozási stratégiák. Bakmid. Bakulovírusok,​ mint növényvédőszerek.
 +
 +4. Növényi sejtkultúrák biotechnológiai hasznosítása
 +A növényi sejtkultúrák előállításának módjai, jellemzésük. Növényi sejtek manipulálása. Transzgenikus növények előállítása,​ génmódosítás és növényi biotechnológia ​
 +
 +5. Fehérje termeltetés emlős sejtkultúrákkal (Emlős sejt kultúrák típusai, előnyeik-hátrányaik,​ emlős vektorok, ill. manipulálási stratégiák.
 +
 +6. Gyógyászatilag jelentős ellenanyagok előállítása
 +Gyógyászatban használatos ellenanyagok típusai, előnyeik-hátrányaik,​ példák. ​
 +
 +7. A glükóziláció biotechnológiai jelentősége A glükóziláció típusai és jellemzésük. Biológiai jelentősége. Szerepük a gyógyászatban. Az N- típusú glükoziláció kialakulása. Kalnexin/​kalretikulin ciklus.
 +
 +8. Új-generációs szekvenálási technikák és biotechnológiai alkalmazási lehetőségeik.