Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:hallgatoknak:2019noveny [2019/03/09 13:46] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +=== NÖVÉNYBIOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ ===
 +
 +1. A növényi sejt szerkezetének jellegzetességei,​ sejtszervecskék és funkcióik (sejtmag, ER, Golgi, peroxiszóma,​ glioxiszóma,​ plasztiszok és típusaik, mitokondrium,​ vakuólum).
 +
 +2. A növényi sejtváz szerepe, felépítése,​ járulékos fehérjéi. A sejtváz szerveződésének szabályozása növényekben,​ a ROP GTPázok.
 +
 +3. A növényi sejtfal szerkezete. A sejtmegnyúlás szabályozása. A növényi hormonok szerepe a sejtmegnyúlásban. A növekedés mérése és matematikai analízise növényekben.
 +
 +4. A növények embriogenezisének jellemzése. Az apikális-bazális tengely és a radiális szöveti mintázat kialakulása. A merisztémák kialakulása,​ fenntartásuk szabályozása,​ és funkciói. Az auxinok és a citokininek szerepe a szöveti differenciálódásban és a szervek kialakulásában.
 +
 +5. A növényi sejtosztódás és sejtciklus sajátosságai és hormonális szabályozása. ​
 +
 +6. Hormonális jelek érzékelése növényi sejtekben. A receptorok típusai, a jelátviteli folyamatok komponensei. Mutasson be egy-egy típust konkrét példával (pl. az etilén- illetve auxinreceptor és jelátvitel működése).
 +
 +7. A növényi fotoreceptorok csoportosítása,​ jellemzése és fiziológiai szerepének ismertetése. Kromofór csoportok és a fotoreceptor fehérjék jellemzése. A fotoreceptorok által indukált jelátviteli folyamatok és génexpressziós változások. A fotoreceptorok által szabályozott fiziológiai folyamatok.
 +
 +8. A nitrogénmonoxid és szerepe a növények egyedfejlődésének szabályozásában és stresszfolyamataiban.
 +
 +9. Az abszcizinsav és szerepe a növények egyedfejlődési programjában és stressz akklimatizációs folyamataiban.
 +
 +10. A jázmonátok és szerepük a növények egyedfejlődésében és stressz akklimatizációs folyamataiban.
 +
 +11. Az etilén és szerepe a növények egyedfejlődési programjában,​ stressz akklimatizációs folyamataiban és a növényfajok más fajokkal kialakuló kölcsönhatásaiban.
 +
 +12. A szalicilsav és szerepe a növények abiotikus és biotikus stresszorokhoz történő akklimatizációjában.
 +
 +13. A növényi genom szerveződése. A gének funkciójának tanulmányozására szolgáló módszerek. Az Arabidopsis thaliana, a molekuláris biológiai vizsgálatok modellnövénye.
 +
 +14. A DNS replikáció növényekben. A kloroplasztisz és a mitokondriális DNS, transzkripciós és transzlációs sajátosságaik.
 +
 +15. A transzkripció sajátosságai növényekben. A miRNS-ek és siRNS-ek szabályozó funkciói.
 +
 +16. A virágmerisztéma,​ a virágrészek kialakulásának és a virágzás időpontjának szabályozása. A virágfejlődés ABC modelje. A virágzás szabályozása egyedfejlődési és környezeti tényezők által: az életkor, a nappalhossz,​ illetve a hideg periódus (vernalizáció) általi szabályozás molekuláris mechanizmusai. ​
 +
 +17. Ivarsejtképződés és kettős megtermékenyítés a Zárvatermőkben. Termésképzés,​ magképzés és hormonális szabályozásuk. ​
 +
 +18. A programozott sejthalál morfológiai és biokémiai jellemzői és jelentősége a növények egyedfejlődési programjában. A szerv és teljesnövény szeneszcencia kialakulása és az ezzel együttjáró génexpressziós,​ biokémiai és fiziológiai változások. ​
 +
 +19. A növények genetikai transzformációja Agrobacterium vektorokkal.
 +
 +20. Idegen gének beépítése közvetlen DNS bejuttatási módszerekkel. A génkifejeződés módosításának lehetőségei (promóter típusok, antiszensz technológia,​ géncsendesítés).
 +
 +21. A GM technológia alkalmazási lehetőségei. A növények elsődleges,​ másodlagos anyagcseréjének módosítása,​ a stresszrezisztencia fokozásának lehetőségei,​ példákkal.
 +
 +22. A növényi sejtkultúrák biotechnológiai alkalmazása. A növényi sejt- és szövettenyészetek jellegzetességei,​ felhasználásuk előnyei, hátrányai.
 +
 +23. A növényi membrántranszport alapjai. Elsődleges és másodlagos aktív transzport. Hordozók és ioncsatornák által közvetített transzportfolyamatok.
 +
 +24. A sztómaműködés szabályozása. Kálium fázis, szacharóz fázis. Az abszcizinsav hatása a sztómazáródásra. ​ Jelátviteli folyamatok.
 +
 +25. A fotoszintetikus pigmentek fényabszorpiójának mechanizmusa. A reakciócentrum komplexek szerkezete, a nem ciklusos elektrontranszport mechanizmusa.
 +
 +26. A proton grádiens kialakulása a fotoszintetikus elektrontranszport során. Az ATP szintézisének kemiozmotikus hipotézise.
 +
 +27. A CO2 fixáció különböző útjai és azok ökofiziológiai jelentősége (C3, C4, CAM).
 +
 +28. A stressz definíciója. A növények stresszre adott válaszreakcióinak általános jellemzése. Akklimatizáció és adaptáció. Az abiotikus és biotikus stresszorok által indukált jelátviteli folyamatok és génexpressziós változások.
 +
 +29. A fotoszintézis és a stressz. Reaktív oxigénformák keletkezése a fotoszintetikus elektrontranszportban. ​
 +
 +30. Az UV-B sugárzás károsító hatásai és a növények adaptációs és akklimatizációs folyamatai.
 +
 +31. A nehézfém ionok akkumulációjának mechanizmusa növényekben. ​ A nehézfémek által kiváltott oxidatív stressz. A nehézfém tolerancia típusai.
 +32. Reaktív oxigénformák és antioxidáns rendszerek a növényekben. Szerepük a stressz akklimatizációban és a jelátviteli folyamatokban.
 +
 +33. A szárazságstressz hatásai növényekre. A növények szárazságtűrési stratégiái. Ozmotikus stressz és abszcizinsav által indukált génexpressziós változások. A prolin, mint kompatibilis ozmotikum.
 +34. A növények fiziológiai válaszreakciói a környezet magas sókoncentrációira és akklimatizációs mechanizmusok. ​ A halofiták és glikofiták fiziológiai sajátosságai. A Na+ transzportjának molekuláris mechanizmusa növényekben.