Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:hallgatoknak:2019szmbiologus [2019/03/09 12:31] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +=== OSZTATLAN KÉPZÉSBEN ÉS RÖVID CIKLUSÚ MESTERKÉPZÉSBEN (BIOLÓGUS BEMENETTEL) ===
  
 +1. A biológia tantárgy tanításának céljai, tartalmi és formai jellegzetességei a különböző iskolatípusokban. A kiemelt fejlesztési területek, nevelési célok megvalósításának és a kulcskompetenciák fejlesztésének lehetőségei a biológia tantárgy keretében.
 +
 +2. A tanulásról és az értelmi fejlődésről alkotott elképzelések hasznosítása a biológia tanításában. A biológia tantárgy által közvetített tudás sajátosságai,​ a tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal,​ műveltségterületekkel,​ a különböző forrásokból származó tudás integrálásának lehetőségei,​ módjai.
 +
 +3. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó affektív célok, attitűdformálási lehetőségek. Az érdeklődés-felkeltés,​ motiválás lehetőségei,​ technikái és módszerei (pl. játék, projektmódszer,​ vita) a biológia tantárgy oktatásában.
 +
 +4. A természettudományos és technikai kompetencia és a természettudományos gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a biológia tantárgy keretében. A természettudományos kutatási módszerek (pl. megfigyelés,​ kísérlet, mérés, modell) használata,​ elsajátíttatása a tanulókkal.
 +
 +5. Az alapmódszerek (pl. előadás, magyarázat,​ elbeszélés,​ megbeszélés,​ bemutatás/​szemléltetés) alkalmazása a biológia tantárgy oktatásában,​ a módszerek kiválasztásának kritériumai. A módszerekvivalencia és a módszertani szabadság kérdése.
 +
 +6. A biológia tantárgy által közvetített fogalmak, tartalmak fejlődési sajátosságai,​ az azokkal kapcsolatos naiv elképzelések,​ tapasztalati fogalmak és tévképzetek,​ a fogalmi váltás nehézségei. A biológiai fogalmak tanításának lépései, elvei, a tévképzetek feloldásának technikái. A tartós elsajátítás elve. Az ismeretek rögzítésének,​ megszilárdításának speciális módszerei.
 +
 +7. A tanulói képességek,​ készségek biológia tantárgyi tartalomhoz kötött fejlesztésének lehetőségei,​ módszerei, különös tekintettel a gondolkodási képességek fejlesztésére.
 +
 +8. A biológiatanítás-tanulás életkor-specifikus jellemzői. Alkalmazkodás az osztályok közötti és az osztályokon belüli (csoportok, tanulók közötti) különbségekhez a biológia tantárgy tanítása során. A tanulók közötti együttműködést fejlesztő munkaformák,​ módszerek (pl. páros munka, csoportmunka,​ kooperatív tanulási technikák) alkalmazása biológiaórán.
 +
 +9. A differenciálás lehetőségei és módszerei a biológia tantárgy oktatásában. A tanulási stratégiák,​ készségek fejlesztése biológiaórán. A feladatlap mint a tanítás-tanulás munkaeszköze.
 +
 +10. A biológia tantárgy speciális tartalmai a tanulók környezettudatos és egészségtudatos magatartásának kialakításában. Környezeti és egészségnevelés a biológiaórákon kívül (pl. szakkörön,​ táborban, erdei iskolában, bemutatóhelyeken).
 +
 +11. A biológia tantárgy tanításához kapcsolódó bemeneti tartalmi szabályozás. A biológia tantárgy tanítási folyamata, a tervezés szintjei. A tanmenet és a tematikus tervezés. Óraterv, óravázlat,​ tábla (füzet) vázlat. Biológia-óratípusok. A biológiaórák megfigyelésének és értékelésének szempontjai.
 +
 +12. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó kimeneti szabályozás,​ a kétszintű biológia érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményei,​ szerkezete, menete.
 +
 +13. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési,​ mérési és értékelési formák, módszerek, eszközök.
 +
 +14. A tehetséggondozás lehetőségei,​ formái, módszerei biológiából,​ tanórán és tanórán kívül.
 +
 +15. A biológiatanítás hagyományos és innovatív tanulási környezete. A biológiatanítás tárgyi feltételei. A tankönyvek és segédkönyvek szerepe a biológia tanulásában és tanításában,​ értékelésük,​ kiválasztásuk kritériumai. A számítógép,​ a multimédiás eszközök, az információs és kommunikációs technika és az internet alkalmazása a biológia tanításában.