Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:hallgatoknak:2019szmtanar [2019/03/09 12:30] (aktuális)
admin létrehozva
Sor 1: Sor 1:
 +=== RÖVID CIKLUSÚ MESTERKÉPZÉSBEN (ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIOLÓGIATANÁR BEMENETTEL) ===
  
 +1. A természettudományos nevelés − mint önálló, interdiszciplináris tudományterület – szűk és tág értelmezése,​ főbb kutatási kérdései. A biológiatanítás helye a tudásalapú társadalomban,​ céljai, fejlesztési feladatai.
 +
 +2. A tanulás és a tanítás fogalmának értelmezései. A tanulásról és az értelmi fejlődésről alkotott elképzelések hasznosítása a biológia tanításában. A természettudomány tanulásának háromdimenziós modellje; integrálása a tantervekbe,​ tankönyvekbe és az osztálytermi gyakorlatba.
 +
 +3. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó affektív célok, attitűdformálási lehetőségek. Az érdeklődés-felkeltés,​ motiválás lehetőségei,​ technikái és módszerei (pl. játék, projektmódszer,​ vita) a biológia tantárgy oktatásában.
 +
 +4. A természettudományos és technikai kompetencia és a természettudományos gondolkodás fejlesztésének lehetőségei a biológia tantárgy keretében. A természettudományos kutatási módszerek (pl. megfigyelés,​ kísérlet, mérés, modell) használata,​ elsajátíttatása a tanulókkal.
 +
 +5. Az aktív tanulás módszerei (pl. kutatás-alapú tanulás, probléma-alapú tanulás, felfedeztető tanulás) és alkalmazásuk lehetőségei a biológia tanításában.
 +
 +6. A természettudományos tudás természete. A biológia tantárgy által közvetített fogalmak, tartalmak fejlődési sajátosságai,​ az azokkal kapcsolatos naiv elképzelések,​ tapasztalati fogalmak és tévképzetek,​ a fogalmi váltás nehézségei. A biológiai fogalmak tanításának lépései, elvei, a megértés elősegítésének,​ a tévképzetek feloldásának technikái.
 +
 +7. A tanulói készségek,​ képességek biológia tantárgyi tartalomhoz kötött fejlesztésének lehetőségei,​ módszerei, különös tekintettel a gondolkodási képességek fejlesztésére.
 +
 +8. A biológiatanítás-tanulás életkor-specifikus jellemzői. Alkalmazkodás az osztályok közötti és az osztályokon belüli (csoportok, tanulók közötti) különbségekhez a biológia tantárgy tanítása során. A tanulók közötti együttműködést fejlesztő munkaformák,​ módszerek (pl. páros munka, csoportmunka,​ kooperatív tanulási technikák) és alkalmazásuk lehetőségei a biológia tanításában.
 +
 +9. A differenciálás lehetőségei és módszerei a biológia tantárgy oktatásában. A tanulási stratégiák,​ készségek fejlesztése biológiaórán. A feladatlap mint a tanítás-tanulás munkaeszköze.
 +
 +10. A biológiatanítás nevelési feladatai. Környezettudatos magatartásra és fenntarthatóságra nevelés biológiaórákon és azokon kívül.
 +
 +11. Az iskolai egészségnevelés tartalmi területei és módszerei, megvalósításának lehetőségei a biológiaórákon és azokon kívül.
 +
 +12. A kétszintű biológia érettségi vizsga részletes követelményei,​ szerkezete, menete. A tételek összeállításának szempontjai,​ a vizsgáztatás gyakorlata.
 +13. A biológia tantárgyhoz kapcsolódó ellenőrzési,​ mérési, értékelési formák, módszerek, eszközök.
 +
 +14. Tehetséggondozás lehetőségei,​ formái, módszerei biológiából,​ tanórán és tanórán kívül.
 +
 +15. A hagyományos és az innovatív tanulási környezet szerepe a biológia tantárgy tanításában. Az IKT eszközök és az internet használata a biológia tanításában-tanulásában.