Ökológia, evolúció és konzervációbiológia specializáció

 1. Egyedi különbségek szerepe a populációkban, egyedalapú modellek
 2. Állati populációkon belüli kompetíció, a populációk territoriális szerkezete
 3. Társas szerveződés a populációkban. Szuperorganizmus. Rokonszelekció.
 4. Funkcionális válasz
 5. Metapopulációk
 6. A tájváltozás biológiai hatásai
 7. A klímaváltozás biológiai hatásai
 8. Növények populációbiológiai sajátságai. Intraspecifikus kölcsönhatások. Populációreguláció: hozam és denzitás összefüggése, denzitásfüggés, öngyérítés törvénye.
 9. Növénypopulációk interspecifikus kölcsönhatásai. Kompetíció vizsgálati módjai: additív vizsgálat, szubsztitutív elrendezés, vegyes elrendezés. Interspecifikus kölcsönhatások mechanizmusai.
 10. Magbankok szerveződése, magbank-dinamika optimalizációja. Magbankok típusai. Propagulumkészlet horizontális és vertikális mintázata, mintázatátrendeződése. Növénypopulációk terjedési típusai: falanx és gerilla típusú térfoglalás
 11. Növényi terjedési stratégiák: széllel terjedő magvak, propagulum-morfológia és diszperziós mintázatok.
 12. Növényi terjedési stratégiák: terjedés állatok közreműködésével, speciális állat-növény kapcsolatok a diszperzióban. Másodlagos diszperzió.
 13. Szünmorfológia. A vegetáció kontinuitás-diszkontinuitás elméletei. Közösségi attribútumok, fajszám, diverzitás, fiziognomiai szerkezet, mintázatelemzés.
 14. A hőmérséklet, a pH, az oxigén, a nyomás valamint az élőhely víztartalmának hatása a mikrobákra.
 15. A fény és a sugárzások hatása a mikrobákra. Fototaxis. Az élőhely vegyi összetételének hatása a mikrobákra. Táplálkozástípusok. A kemotaxis mechanizmusa.
 16. A mikrobaközösségek diverzitásának vizsgálata molekuláris módszerekkel.
 17. Mikroorganizmusok közötti kölcsönhatások típusai. Kommenszalizmus, szinergizmus, mutualizmus, amenszalizmus, kompetíció, predáció és parazitizmus. A kölcsönhatások ökológiai, környezetvédelmi és mezőgazdasági jelentősége.
 18. Mikroorganizmusok és magasabbrendû növények közötti kölcsönhatások. A rhizoszféra hatás és magyarázata. Szimbionta mikrobák a rhizoszférában. A mikorrhiza típusai.
 19. A mikrobák szerepe a szén, a nitrogén, a kén valamint a foszfor körforgásában. A biopolimerek mikrobiális lebontása.
 20. Magyarország klímazonális növénytársulásai: löszsztyepprétek, lösztölgyesek, középhegyvidéki tölgyesek, bükkösök
 21. Vízhatás által befolyásolt lágyszárú edafikus növényközösségek: mocsarak, lápok, szikesek növényzete összehasonlítása
 22. Száraz élőhelyek lágyszárú edafikus növényzete: homoki gyepek, hegyi rétek, sziklagyepek összehasonlítása
 23. Hegyvidéki edafikus erdők élőhelyi viszonyai, fiziognómiai és cönológiai szerkezete
 24. A kísérlettervezés alapjai, terepi mintavételi módszerek
 25. Filogenetika: koncepció, karakterek és módszerek
 26. Karakter evolúció, makroevolúciós mintázatok
 27. Fenotípus evolúció
 28. Koevolúció
 29. Evolúciós biogeográfia