Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbségek a következők.

Összehasonlító nézet linkje

hu:bint:oktatas:hallgatoknak:okologia [2017/03/22 20:14] (aktuális)
Sor 1: Sor 1:
 +====== Ökológia, evolúció és konzervációbiológia specializáció ======
  
 +  - Egyedi különbségek szerepe a populációkban,​ egyedalapú modellek
 +  - Állati populációkon belüli kompetíció,​ a populációk territoriális szerkezete
 +  - Társas szerveződés a populációkban. Szuperorganizmus. Rokonszelekció.
 +  - Funkcionális válasz
 +  - Metapopulációk
 +  - A tájváltozás biológiai hatásai
 +  - A klímaváltozás biológiai hatásai
 +  - Növények populációbiológiai sajátságai. Intraspecifikus kölcsönhatások. Populációreguláció:​ hozam és denzitás összefüggése,​ denzitásfüggés,​ öngyérítés törvénye.
 +  - Növénypopulációk interspecifikus kölcsönhatásai. Kompetíció vizsgálati módjai: additív vizsgálat, szubsztitutív elrendezés,​ vegyes elrendezés. Interspecifikus kölcsönhatások mechanizmusai.
 +  - Magbankok szerveződése,​ magbank-dinamika optimalizációja. Magbankok típusai. Propagulumkészlet horizontális és vertikális mintázata, mintázatátrendeződése. Növénypopulációk terjedési típusai: falanx és gerilla típusú térfoglalás
 +  - Növényi terjedési stratégiák:​ széllel terjedő magvak, propagulum-morfológia és diszperziós mintázatok. ​
 +  - Növényi terjedési stratégiák:​ terjedés állatok közreműködésével,​ speciális állat-növény kapcsolatok a diszperzióban. Másodlagos diszperzió. ​
 +  - Szünmorfológia. A vegetáció kontinuitás-diszkontinuitás elméletei. Közösségi attribútumok,​ fajszám, diverzitás,​ fiziognomiai szerkezet, mintázatelemzés.
 +  - A hőmérséklet,​ a pH, az oxigén, a nyomás valamint az élőhely víztartalmának hatása a mikrobákra.
 +  - A fény és a sugárzások hatása a mikrobákra. Fototaxis. Az élőhely vegyi összetételének hatása a mikrobákra. Táplálkozástípusok. A kemotaxis mechanizmusa.
 +  - A mikrobaközösségek diverzitásának vizsgálata molekuláris módszerekkel.
 +  - Mikroorganizmusok közötti kölcsönhatások típusai. Kommenszalizmus,​ szinergizmus,​ mutualizmus,​ amenszalizmus,​ kompetíció,​ predáció és parazitizmus. A kölcsönhatások ökológiai,​ környezetvédelmi és mezőgazdasági jelentősége.
 +  - Mikroorganizmusok és magasabbrendû növények közötti kölcsönhatások. A rhizoszféra hatás és magyarázata. Szimbionta mikrobák a rhizoszférában. A mikorrhiza típusai.
 +  - A mikrobák szerepe a szén, a nitrogén, a kén valamint a foszfor körforgásában. A biopolimerek mikrobiális lebontása. ​
 +  - Magyarország klímazonális növénytársulásai:​ löszsztyepprétek,​ lösztölgyesek,​ középhegyvidéki tölgyesek, bükkösök
 +  - Vízhatás által befolyásolt lágyszárú edafikus növényközösségek:​ mocsarak, lápok, szikesek növényzete összehasonlítása
 +  - Száraz élőhelyek lágyszárú edafikus növényzete:​ homoki gyepek, hegyi rétek, sziklagyepek összehasonlítása
 +  - Hegyvidéki edafikus erdők élőhelyi viszonyai, fiziognómiai és cönológiai szerkezete
 +  - A kísérlettervezés alapjai, terepi mintavételi módszerek
 +  - Filogenetika:​ koncepció, karakterek és módszerek
 +  - Karakter evolúció, makroevolúciós mintázatok
 +  - Fenotípus evolúció
 +  - Koevolúció
 +  - Evolúciós biogeográfia
 +  -