Ez a dokumentum egy előző változata!


Az alapszakon a záróvizsgára bocsátás feltétele szakdolgozat készítése. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit.

A szakdolgozat elkészítésének keretei

 1. A szakdolgozati kurzus felvétele előtt szakdolgozati témát és témavezetőt kell választani.
 2. Szakdolgozatot a témavezetővel egyeztetett témában lehet készíteni. Amennyiben a témavezető nem a tanszékcsoport oktatója vagy kutatója, akkor belső konzulenst kell választani az Intézet oktatói közül.
 3. A szakdolgozat védéséig a hallgatónak rendszeresen konzultálnia kell a témavezetővel (belső konzulenssel), a szakdolgozat csak a „Szakdolgozat” kurzus sikeres teljesítése esetén adható be, az illetékes tanszékre.
 4. A beadott szakdolgozatot a témavezető értékeli, és érdemjegy javaslattal látja el.
 5. A szakdolgozat a záróvizsga előtt, a témavezető (vagy belső konzulens) tanszékének oktatói előtt szóbeli védésre kerül, amelyre a hallgató érdemjegyet kap. A védési bizottságban legalább 1 olyan oktatónak is jelen kell lennie, akik a záróvizsga bizottság tagjai.

A dolgozat tartalmi követelményei:

 1. A szakdolgozat világos probléma felvetéssel kezdődjön, amely tartalmazza a témaválasztás rövid indoklását és a munka fő célját is.
 2. Dolgozatában a hallgató bizonyítsa, hogy az érintett témakör korábbi eredményeit ismeri, a rendelkezésre álló szakirodalmat képes elemezni, s megfelelően hivatkozni.
 3. A szakdolgozat elemző részében a hallgató bizonyítsa, hogy képes a dolgozat szűkebb témáján belül adatokat és egyéb információkat értelmezni, elemezni, ill. mondanivalóját a szükséges mértékben ábrákkal, táblázatokkal alátámasztani, illusztrálni.


A szakdolgozat végén képes legyen a hallgató önálló következtetések levonására.

A dolgozat formai követelményei

 1. A szakdolgozatnak ábrákkal, táblázatokkal együtt legalább 20, legfeljebb 50 oldal terjedelműnek kell lennie, a következő beállításokkal: Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, másfeles sorközzel, 2,5 cm-es margókkal, 1 cm kötési margóval, sorkizártan. Nyomtatás: minden lap egyoldalasan a jobb oldalra nyomtatva
 2. A szakdolgozatot 1 nyomtatott, kötött példányban kell a tanszéken az előre megszabott határidőig leadni és a MODULO-ba feltölteni (a feltöltés pdf formátumban történik).
 3. A dolgozat részei:
  1)  első kötéstábla 
  2)  címoldal 
  3)  tartalmi összefoglaló, kulcsszavak
  4)  tartalomjegyzék 
  5)  érdemi rész 
  6)  irodalomjegyzék 
  7)  köszönetnyilvánítás (nem kötelező) 
  8)  mellékletek (nem kötelező) 
  9)  nyilatkozat 
  10) hátsó kötéstábla 

Az első kötéstábla

külső oldala csak a következőket tartalmazza:

Szegedi Tudományegyetem,
Szakdolgozat,
a hallgató neve,
Szeged,
a végzés éve.

Belső oldala üres.

címoldal

Szegedi Tudományegyetem,
Természettudományi és Informatikai Kar
Tanszék, ahol a dolgozat készült
Szakdolgozat,
A dolgozat címe
a hallgató neve, Témavezető/konzulens neve, beosztása
Szeged,
a végzés éve.

tartalmi összefoglaló

önálló oldalon tartalmaznia kell kulcs szavakat (4-6 db)

érdemi rész

javasolt tagolása: bevezetés, irodalmi áttekintés, anyagok, módszerek, eredmények, összefoglalás.

Ábrák, táblázatok

középre rendezve, számozva, címmel ellátva; kisebb ábrák, táblázatok, fényképek lehetőleg kerüljenek a szövegben a megfelelő helyre, nagyobb ábrák, táblázatok a dolgozat végére (Melléklet),
az irodalomból átvett ábrák esetében a forrást meg kell adni,
minden ábrára és mellékletre legyen hivatkozás a szövegben.

Nyelvi ajánlás
A dolgozat magyar nyelven készül, elkészítése során a Magyar Helyesírási Szabályzat ill. a megfelelő szakmai nyelviszabályzat előírásait kell alkalmazni.
Indokolt esetben a Biológia Intézet vezetője engedélyezheti a dolgozat idegen nyelven történő elkészítését.

Rövidítések

, szimbólumok magyarázatát a dolgozatnak tartalmaznia kell.

Irodalomjegyzék

Legyen pontos és visszakereshető

Köszönetnyilvánítás

Nem kötelező, de amennyiben a hallgató köszönetet akar nyilvánítani az őt segítőknek, ebben a részben ezt megteheti.

Melléklet

Nem kötelező, de itt helyezhetők el a dolgozathoz tartozó nagyobb dokumentumok.

Nyilatkozat szövege:


Attól függően, hogy saját kísérleti eredményeket (1) vagy irodalomban közölt adatokat feldolgozó (2) szakdolgozatról van szó:

 1. Alulírott, (hallgató neve) biológia BSc szakos hallgató, kijelentem, hogy a szakdolgozatban ismertetettek saját munkám eredményei, és minden felhasznált nem saját munkából származó eredmény esetén hivatkozással jelöltem annak forrását.
 2. Alulírott, (hallgató neve) biológia BSc szakos hallgató, kijelentem, hogy a szakdolgozatban anyagát képező irodalmi áttekintés saját munkám eredménye, és az elkészítéséhez felhasznált minden adat forrását hivatkozással jelöltem.

Dátum (Szeged, év, hó, nap.

aláírás