Biológus MSc

Az alapszakra épülő biológus mesterképzés további 4 félév elvégzése után MSc (master of science) diplomát nyújt. A mesterdiplomát szerzett hallgató képes új tudományos felismerések elérésére a biológiai és rokontudományok (kémia, informatika, környezettudomány, fizika) területén. Ők biztosítják a szakember-utánpótlást a magasabb szintű ismereteket igénylő kutatásokhoz, fejlesztésekhez. Középiskolai tanárként, tudásuk átadásával részt vállalnak a következő generációk egyetemi tanulmányokra történő felkészítésében.

A mesterképzésen belül az alábbi szakirányok választhatók:

  • Idegtudomány és humánbiológia

  • Molekuláris, immun- és mikrobiológia

  • Növénybiológia

  • Ökológia, evolúció és konzervációbiológia

  • Bioinformatika


Az SZTE TTIK-n közel negyven éve magas színvonalú és igen eredményes molekuláris szemléletű biológusképzés folyik. A Szegedi Biológiai Központ (SZBK) intézeteivel szoros együttműködést tartunk fenn az SZBK megalakulása óta. A molekuláris, immun- és mikrobiológia specializációt és posztgraduális képzést választó és azt sikeresen teljesítő hallgatók száma évről évre nő. A molekuláris biológusok molekuláris biológiai módszerekben szereznek jártasságot, melyek alkalmazásával képesek a genetika, az élettan, a mikrobiológia, a biokémia, az egészségügy és számos más biológiai területen folyó kutatómunka eredményeit értelmezni.

Napjainkban a neurobiológia egyik jelentős hazai intézménye az SZTE, amelyen belül elsősorban a TTIK-n és az Általános Orvostudományi Karon, valamint az SZBK-ban folynak ilyen jellegű kutatások. A fenti intézmények a neurobiológiai oktatásban is együtt vesznek részt. A képzés célja, hogy az Idegtudomány és humánbiológia specializációt választó hallgatók beható ismereteket szerezzenek a neurobiológia, kémia és a neuroélettan területein. A mesterfokozat megszerzése után önálló és irányító tevékenységet végezhetnek a neurobiológiai alkalmazott vizsgálatok és egészségügyi fejlesztések kapcsán, gyógyszergyártással foglalkozó vállalatoknál, valamint a kémia és a biológia területeit alkalmazó kutató-fejlesztő intézetekben.

Képzettségük alapján a növénybiológia MSc fokozatot szerzett hallgatók rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, melyek birtokában képesek alkalmazott növénybiológiai, növényélettani, környezetvédelmi és ökofiziológiai vizsgálatokat megtervezni és értékelni. A területen alkalmazott modern vizsgálómódszerek elsajátítására az SZTE Növénybiológiai Tanszékén, a Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézetében és a Gabonatermesztési Kutató Intézetben nyílik lehetőség.

Az egyre szaporodó természet- és környezetvédelmi gondok megoldásához és megelőzéséhez az Ökológia, evolúció és konzervációbiológia mesterképzésben részt vevő hallgatók olyan ismereteket szereznek, melyek ökológiai-szünbiológiai elméleti és alkalmazott problémák megoldására szolgálnak. A képzés olyan alapismereteket és szakismereteket biztosít a végzett hallgatóknak, melyek segítségével ökológiai-természetvédelmi feladatok elemzésére, értékelésére, tanácsadói és szakértői képességek birtokába jutnak a diákok.


A Bioinformatika szakirányt választó hallgatók a biológia számos területén megjelenő kérdések, adatsorok, adathalmazok informatikai vizsgálatával foglalkoznak. Ez az interdiszciplináris szakirány a biológia és az informatika határterülete, emiatt a szakirányon tanuló hallgatók nagyon jelentős informatikai képzést is kapnak. A megismert informatikai eszközöket és módszereket a biológiai folyamatok megismerésére, modellezésére és befolyásolására használják, alkalmazzák. A modern omikai szemléletű vizsgálatok (genomika, transzkriptomika, proteomika, lipidomika, metabolomika) jelentős bioinformatikai kapacitást és szakembert igényelnek, nagy a kereslet a bioinformatikai képzettséggel rendelkező biológusok irányt.

 
Lehetőség van továbbá az angol tudományos szaknyelv magas szintű ismeretének elsajátítására, a felső vagy középfokú „C” szintű nyelvvizsgával rendelkező, biológiai tanulmányokat folytató hallgatók számára. A biológus angol szakfordító szakot a sikeresen teljesített első év után lehet felvenni.

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.