Molekuláris Biológus MSc

A képzésre jelentkezhetnek a Biológia alapszakon végzett hallgatók, továbbá olyan, bizonyos képzési feltételek teljesítő hallgatók, akik korábban a természettudományi képzési területről a Kémia, a Környezettan, a Fizika alapképzési szakon, az agrár képzési terület alapképzési szakjain, a műszaki képzési területről a Biomérnöki, a Vegyészmérnöki alapképzési szakon, az Orvos- és Egészségtudomány képzési terület, illetve a Molekuláris Bionika alapképzési szakjain szereztek diplomát.

A molekuláris biológia 4 féléves mesterképzés nappali tagozaton végezhető, a képzés MSc (master of science) diplomát nyújt.

 

A molekuláris biológia mesterprogram célja olyan szakemberek képzése, akik képesek az elmúlt évtizedekben felhalmozott molekuláris eredmények és azok összefüggéseinek megértésére, szintetizálására, továbbfejlesztésére és azok alkalmazására a biológia minden területét érintően. Képesek molekuláris biológiai problémák és kérdések molekuláris és rendszerszemléletű megközelítésére, a kérdések megoldására hipotéziseket és kísérleti modelleket javasolni, alkalmas méréseket és kísérleteket tervezni, a megszerzett gyakorlati készségek és képességek birtokában innovatív tevékenységet folytatni. Molekuláris és rendszerbiológiai ismereteiket alkotó módon képesek alkalmazni és hasznosítani fejlesztő, minőségbiztosító és -ellenőrző munkában önállóan, munkacsoport tagjaként.

A képzés során a Hallgatók megismerik a molekuláris és a rendszerszemlélet fejlődésének jelentős lépéseit a biológia tudományterületén, továbbá azokat a jelenségeket és törvényszerűségeket, amelyek a molekuláris biológiában alkalmazott információs, kommunikációs, mérési eszközök és módszerek elméleti alapjait képezik, megismerik a módszerek alkalmazási lehetőségeit és korlátait. Feltérképezik azokat a kapcsolatokat és összefüggéseket, amelyekkel a molekuláris és rendszerbiológiai tudományterület más tudományterületekhez, valamint az egészség-, gyógyszer-, élelmiszeripar, mezőgazdaság, illetve a gazdaság és társadalom más területeihez kapcsolódik.

A kifejezetten molekuláris biológiai koncepció mentén haladó mesterprogram tárgyai között szerepel a molekuláris sejtbiológia és genetika, biokémia, a molekuláris biotechnológia, géntechnológia, omika tudományok, a bioinformatika és biostatisztika, továbbá a molekuláris szabályozásbiológia-fiziológia, molekuláris növénybiológia, ökológia, evolúcióbiológia, mikrobiológia és immunbiológia, molekuláris neurobiológia és humánbiológia.

 

Az SZTE-n a biológusképzés több évtizedes múltra tekint vissza. A biológia területén belül mindig kiemelt figyelmet és nagy hangsúlyt kapott a molekuláris biológia oktatás. Ennek egyik fő oka az, hogy az évek során szoros együttműködés alakult ki az Egyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont között, mely az ország legnagyobb molekuláris biológiai kutatásokat folytató kutatóintézete. Ezt a két intézmény közötti együttműködést egészíti ki számos kollaboráció biotechnológiai cégekkel, mely kiváló szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a molekuláris biológiát tanuló hallgatók számára.

 

A molekuláris biológusok molekuláris biológiai módszerekben szereznek jártasságot, melyek alkalmazásával képesek a genetika, az élettan, a mikrobiológia, a biokémia, növénygenetika, növénynemesítés és biotechnológia, az egészségügy és számos más biológiai területen folyó kutatómunka eredményeit értelmezni. A mesterfokozat megszerzése után önálló és irányító tevékenységet végezhetnek alkalmazott vizsgálatok és egészségügyi fejlesztések kapcsán, gyógyszergyártással foglalkozó vállalatoknál, valamint a kémia és a biológia területeit alkalmazó kutató-fejlesztő intézetekben.

 

A hallgatók a sejtek, szövetek, szervek, szervrendszerek alapvető molekuláris biológiai jelenségeivel és törvényszerűségeivel ismerkednek meg, ebben a folyamatban nagy hangsúlyt kap a szakirodalmi ismeretek feldolgozása és a tudományos eredmények szakszerű prezentálása. A képzés rendkívül gyakorlat-orientált. A szemináriumokon az elméleti tananyag elmélyítése történik egyéni, illetve a kiscsoportos formában gyakran kooperatív módon, a csoportos tanulás módszereit ötvözve, a tudományos érvelés, a vita és a szaknyelv megismertetése mellett. A gyakorlatokon a modern szakmaiság, a legmodernebb technikák és technológiák alkalmazása segíti az elméleti és módszertani alapok megszerzését, összekapcsolását.

Friss Hírek

A tudás titkos kertje című kiállítás megnyitóján. Fotó: Kovács-Jerney Ádám

A Szegedi Tudományegyetem egyik legrégibb ősnyomtatványa, egy 1483-ban kiadott természetrajzi munka és több száz muzeális értékű könyv is része annak a kollekciónak, amely a Növénytani Intézet Gyűjtemény néven vált elérhetővé az SZTE Klebelsberg Könyvtárban. A régi könyvekből A tudás titkos kertje címmel kiállítást is válogattak a könyvtár és az SZTE Növénybiológiai Tanszék munkatársai.